Op De Regenboog is de interne begeleider, Annemarie Guijt, de interne vertrouwenspersoon.
 
De externe vertrouwenspersoon is mw. M. Vellinga, CJG Rijnmond.

De beoogde aanpak omtrent sociale veiligheid vraagt om professionals die kunnen reageren op
situaties in en om de school die voortkomen uit sociale- of fysieke onveiligheid. Ouders, leerlingen en professionals hebben het recht op een objectieve gesprekspartner om hun verhaal te doen en advies te vragen. 

De interne vertrouwenspersoon is verbonden aan de school. Deze persoon is laagdrempelig te
benaderen en kent de school, de leerkrachten en de populatie. Deze persoon is benaderbaar voor ouders, leerlingen en leerkrachten (collega’s). De gesprekken met de interne vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk, binnen de kaders die de Wet Meldcode hiervoor stelt.

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, de gesprekken met deze persoon zijn strikt
vertrouwelijk. De rol van externe vertrouwenspersoon is belegd bij mw. M. Vellinga, tel. 06-50602639,
email: m.vellinga@cjgrijnmond.nl of externevertrouwenspersoon@cjgrijnmond.nl